این بازی بهترین بازی که شرکت یوبی سافت ساخته است این بازی همانند GTA ولی به جای ماشین از اسب استفاده میشود ونکتهی مهم در این بازی این است که EZIOجد دزموند که دزموند وقتی روی یک تخت می خوابه میرود جای جدش را میگیرد EZIOپادشاه بوده است ودشمنان به او حمله میکنند او زخمی میشود وزنی نیکوکار اورا از مرگ نجات میدهد وEZIOهم به او کمک میکند بعد EZIOمیبیند در شهر دشمن است  ووختی که درشهر دشمن است بازی کننده میتواند قلعه های بزرگ دشمن را از بین ببرد ودشمنان را از بین ببرد همه در شهر EZIOرا به عنوان یک قاتل میشناسن واز او بدشان می آید ولیEZIOبه آنها کمک میکند واون هارا از مرگ نجات نجات میدهد